DAC (documentatie en archief)

Yvonne den Burger Historie

Documentatie en Archief Commissie ( DAC )

Eerste vergadering op 24 april 2008 Leden van de Commissie; Gerard Speld (Voorzitter), Riepko Smid (Vicevoorzitter), Willem Grezel (Secretaris), Henk Piek (Archivaris).

 

archiefarchiefarchief

 

 

Mores van de Vereeniging van Handelaren Groningen Anno 1847

Yvonne den Burger Historie

Groningen, 19 september 2022

Het woord “mos” (meervoud mores) komt uit het latijn en betekent “ongeschreven regel of gebruik dat binnen een bepaalde context geldt”. De mores van onze Vereeniging zijn dus de thans geldende ongeschreven regels. “Ongeschreven”, omdat gebruiken per definitie tijdbepaald en derhalve aan voortdurende verandering onderhevig zijn. Zei de beroemde schrijver Giuseppe Tomasi di Lampedusa vrij vertaald niet reeds in zijn postuum gepubliceerde roman Il Gattopardo: “Als we willen dat alles blijft zoals het is, moeten we alles veranderen”?

Mores zijn dus ongeschreven regels, maar toch zijn zij in 2012 aan het papier toevertrouwd (Jubileumuitgave 165 jaar) en is in de ALV bij herhaling gevraagd dat nogmaals voor de website te doen. De editie van 2012 zou daartoe klakkeloos kunnen worden gekopieerd, maar dat stuk is het beste bewijs van de stelling dat mores aan verandering onderhevig zijn. Dus wat te doen?

Het bestuur heeft besloten zich te beperken tot het opschrijven van de gewoonten of zo u wilt tradities die bepalend zijn voor de sfeer binnen de Vereeniging en wat het bestuur betreft wel onveranderd in stand zouden moeten blijven:

  • Het bestuur zorgt dat ieder jaar voldoende evenementen worden georganiseerd om aan het statutaire doel van de Vereeniging te voldoen en dat daarbij de goede balans tussen het bevorderen van sociaal-economische contacten tussen leden en derden enerzijds en het deelnemen aan discussie betreffende het economische belang (van Noord‑Nederland) anderzijds wordt bewaakt.
  • Bij avondbijeenkomsten en bestuursvergaderingen wordt een heildronk uitgebracht doordat op aangeven van de voorzitter een ieder “Handelaren, Handelaren, Handelaren” scandeert.
  • Jaarlijks wordt in ieder geval een Heerendiner op een geheime locatie georganiseerd, waar nieuwe leden zich voorstellen en een licht scabreus verhaal vertellen.
  • Het bestuur besluit over de toetreding van nieuwe leden.

Het bestuur wordt de facto door coöptatie samengesteld. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst wordt afscheid genomen van vertrekkende bestuursleden en nieuwe bestuursleden aangekondigd c.q. welkom geheten door hen de bestuurspenning om te hangen.

Het Bestuur van de Vereeniging van Handelaren

Uit de collectie van het Groninger Museum

Yvonne den Burger Historie

Het Groninger Museum heeft honderden Groninger munten en penningen in haar collectie. Zo ook de zilveren, 49 mm penning van de Vereeniging van Handelaren. Gekroond stadswapen Groningen met dubbele adelaar en dwarsbalkschild op de borst. De omschrift in dubbele cirkel aan de voorzijde:

“ VEREENIGING VAN HANDELAREN GRONINGEN OPGERICHT IN 1847”

Archief

De Vereeniging van Handelaren is opgericht op 29 maart 1847

Yvonne den Burger Historie

DE VEREENIGING VAN HANDELAREN Op een koude, winterse avond d.d. 29 maart 1847 richtte een groep tabaksfabriekanten, kaarsenmakers, kruideniers en jeneverstokers ten huize van kastelein J.E.Tiddens (het café Huis de Beurs) de Vereeniging van Handelaren op. Zij formuleerden de volgende doelstelling: “ Het doel waartoe wij deze Vereeniging van Handelaren wenschen tot stand gebragt te zien, is de bevordering onzer algemeene belangen.” Zij willen dat bereiken door: “ Eene naauwere aansluiting en het daarstellen van eenen meer vriendschappelijken band om zoo in en door onszelven ons te sterken in de uitvoering van zoodanige voorkomende zaken, waar de krachten van ieder onzer afzonderlijk toereikend zijn. Vereeniging van kragt toch vermeerdert de magt…..in het torschen….en wat voor de enkelen mensch onmogelijk is, wordt door velen gemakkelijk verricht.” “VEREENIGING VAN HANDELAREN” ANNO 1847 GRONINGEN De Oprichters en Besturen van het eerste uur waren: W.J.Roelfsema E.F.Pfeiffer P.H.Pfeiffer H.Kranenburg H.K. Bosveld N.E.Rost J.van Drielst N.Wijs-Bolt G.A.Riepma N.Sypkens J.Gruno F.Lieftinck De Vereeniging hoefde de kastelein geen huur te betalen voor de ruimte, maar de handelaren moesten voor een fles wijn f 1,- en voor een kop koffie f 0,10 cent en voor een kop chicolade f 0,15 cent betalen. De Vereeniging steld voor f 12,- per jaar een bode aan. De bode moest de notulen en andere vereenigingsberichten rondbrengen en contributies innnen. In 1865 verhoogde de Vereeniging het salaris van de bode f 25,- per jaar, onder de voorwaarden dat de bode wat sneller zou lopen.

Archief

Voorzitters VVH 1847- 2019

Yvonne den Burger Historie

Hieronder een lijst met alle VVH voorzitters vanaf 1847 tot 2019

                 
1858 1861 E. Dommering 1901 1902 J. Boeke J.zn  
1861 1864 N. van Kregten 1902 1903 R.A.J. Loot  
1864 1866 P.H. Pfeiffer 1903 1906 G.P. Smith  
1867 1870 J.W. Huizinga 1907 1910 R.A.J. Loot  
1871 1874 Wouters Jr. 1911 1914 H.J. Sissingh  
1875 1878 H. Boelm. Kranenburg 1915 1918 G.P. Smith  
1878 1881 H. Smith 1918 1921 J.F. Kasteleijn  
1881 1883 Hs. Mulder 1921 1924 T. Kiewiet de Jonge  
1883 1884 Th. Niemeyer 1925 1928 S. Roders  
1884 1886 A.T. Vos 1929 1933 A. Onnes Fzn  
1887 1890 H. Huisinga 1933 1936 J.J. Thijsse  
1891 1894 H. Lieftinck 1937 1939 A.P. Huisman  
1895 1898 Iz. Brugmans 1939 1940 G. Veenma  
1898 1901 K. Kiewiet de Jonge 1941 1948 N.H.Tap  
                 
1954 1955 H. Minderhoud 2000 2002 G.A. Posthumus  
1955 1957 H.A. van Bockel 2003 2004 C. Witvliet  
1958 1959 J.L. Smid 2005 2009 J.H. Wolters  
1960 1962 J. Stutterheim 2010 2014 S. Dijkstra  
1963 1968 T. Dorlas 2015  2017 K. Spijk  
1969 1972 J.P.H. Pfeiffer 2018   –    P. Yspeert  
1973 1974 E. Botjes          
1975 1976 F. Ringers          
1977 1979 H.H.N. Stel          
1980 1985 R. Wigboldus          
1986 1987 R.T Smid          
1988 1990 J. van Dam          
1991 1992 G.C.W. Speld          
1993 1993 W.R. Knaap          
1993 1994 H.J. Piek          
1995 1999 G.C.W. Speld