Algemene Leden Vergadering en Zomerborrel 2019

Yvonne den Burger Nieuws

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met aansluitende Zomerborrel vond op 19 juni plaats in de Buitensociëteit Paterswolde.

Met 54 aanwezige leden was sprake van een goede opkomst. Voorzitter Peter Yspeert verwoordde het algemene gevoel dat de ALV toch vooral gezien moet worden als een opstap naar de Zomerborrel, vandaar zijn streven de vergadering compact en doortastend te laten verlopen. De bestuurstafel gaf een bijzondere aanblik, want naast voorzitter Peter Yspeert en secretaris Geralt Vels zat Kees Spijk, als stand-in voor penningmeester Jan-Lucas Oldenburger, om uitleg te geven over het financiële beheer van het afgelopen jaar.

Na de opening en het welkom aan de aanwezige ereleden, blikt de voorzitter terug op diverse achterliggende activiteiten: het Handelaren-golftoermooi, het bedrijfsbezoek aan Royal Goedewaagen, Biljarten om Wild, het door het herenkoor ‘Zangzaad’ gelardeerde Heerendiner in restaurant ‘De Basiliek’ in Appingedam en ten slotte ‘de leerzame lunch met Digitalen’. Het waren geslaagde activiteiten met een fraaie mix van gezelligheid en inhoud. De eerstvolgende bijeenkomst is het ‘Brexit-Breakfast’ met de Engelse ambassadeur op 3 juli.

We belanden in de behandeling van de Jaarcijfers 2018 door Kees Spijk. Kees stelt vast dat Jan-Lucas nog nimmer zijn cijfers heeft verdedigd, maar dat het mooi is dat een Handelaar in China aan het werk is. Kees leidt ons geroutineerd door de materie. Enkele leden betalen hun contributie via hun bv met soms fancy namen, waardoor het voor de penningmeester lastig wordt te achterhalen wie wel en wie niet heeft betaald. Kees verzoekt daarom bij betaling duidelijk de naam van het betreffende lid te vermelden. Na de toelichting over diverse posten en de beantwoording van enkele pientere vragen, is het woord aan de Kascommissie, bestaande uit Robert Berting en Berjo Wortmann. De kascommissie heeft de boeken en banksaldi doorgenomen en heeft geconstateerd dat de administratie zuiver en correct is gevoerd. Het voorstel om het bestuur decharge te verlenen werd met applaus geaccordeerd. 
Berjo stelt voor, conform protocol, het tijdens de ALV ‘direct rechts van de kascommissie zittende vereenigingslid’ te eren het aftredende kascommissielid Berting op te mogen volgen. Peter Voermans is de ‘gelukkige’. Hij kijkt een beetje beschimmeld, maar realiseert zich dat er geen ontkomen aan is, want onder luid applaus wordt dit voorstel aangenomen. 

Bij de presentatie van de begroting voor het jaar 2020 blijkt de zaak er goed voor te staan. Hulde voor Jan-Lucas! De voorzitter stelt voor een extra bitterbal aan te laten rukken. Erelid Gerard Speld attendeert erop dat er nagedacht dient te worden over een lustrumcadeau aan de Groninger gemeenschap bij het 175-jarig bestaan in 2022. Eenieder wordt opgeroepen hiervoor ideeën te spuien. Ben Posthumus heeft zich verbaasd over het bestuursbesluit tot het nieuwe logo. De voorzitter legt de achtergrond uit en attendeert erop dat ‘de bekroning’ ook in het oude logo te vinden was. De huisstijl is op deze wijze opgefrist. De voor VWDTP wapperende nieuwe vlag zou van de leden wat groter mogen. Van de oude vlaggen kan Van Hulley (van ons lid Jolijn Creutzberg) betekenisvolle boxershorts maken.
Op de wens van Ben Posthumus de mores van de Vereeniging eens goed op de website te beschrijven, meldt Peter Yspeert dat mores juist ongeschreven regels zijn. Desondanks zullen ze op de website worden gezet (in het nieuwe lettertype). Sieger Dijkstra complimenteert het bestuur voor het nieuwe logo en de daaruit sprekende levendigheid van de Vereeniging. Hij is heel blij met deze vernieuwing en stelt dat onze club weliswaar wordt gekenmerkt door een generatie waar jongere leden nog veel van kunnen leren, maar dat acties van het bestuur, waarbij gezorgd wordt dat we ook de jongere generatie blijven aanspreken, door hem buitengewoon worden toegejuicht! Ter verlevendiging van de vergadering gooit Jaap Wolters nog even het motto van de overleden eigenaar van Hotel van der Werff  in ons midden: “vernieuwen is een gebrek aan zelfbeheersing”. En aldus bood deze ALV voor elk wat wils. 
Tot besluit van de rondvraag, verzocht Gerard Speld het bestuur de toegankelijkheid van de website te laten verbeteren, omdat hij bij het inkloppen van “VvH” steeds verstrikt raakt in de website van de Vereniging van Haptonomen.

Na deze enerverende overdenkingen en de sluiting van de ALV door de voorzitter, constateerden we dat de overname van de Buitensociëteit in mei 2019, van ons lid Ineke de Boer naar gastheer Roald Reitsema, vlekkeloos was verlopen, want de bitterballen en kaasplateaus waren nog steeds voortreffelijk en de verzorging door de medewerkers van s’Amuse was aangenaam, als vanouds. De sfeer onder de leden tijdens de borrel was buitengewoon zomers!

Brexit Breakfast!

Yvonne den Burger Nieuws

Brexit Breakfast 
 
Op 3 juli is een oude traditie nieuw leven ingeblazen. De fameuze ontbijtsessies van de Handelaren, waar voor de werkdag aan een inspirerende spreker Handelaren en gasten toespreekt. De keuze was gevallen op Peter Wilson, de Britse ambassadeur in Nederland, om ons bij te praten over de Brexit en de politieke situatie in zijn land. Ongeveer 60 leden en 10 gasten kwamen om 07.00 uur in het Innovatiecentrum van Avebe op het Zernikecomplex opdagen. De voorzitter heette speciaal welkom ons erelid Hein Damming, die we al een poosje niet hadden gezien maar als vanouds de eerste vraag stelde.De verwachtingen waren vooraf hooggespannen en werden gelukkig helemaal waargemaakt. Na een korte inleiding over Avebe en het Innovatiecentrum door ons lid Johan Russchen introduceerde Liselotte Schuren (verslaggeefster bij DvhN) de ambassadeur aan de hand van vragen eerst als persoon.

Vervolgens gaf de ambassadeur kort zijn visie op het onderwerp, waarna hij uitgebreid, to the point en met karakteristieke Engelse humor een keur aan vragen uit het gehoor beantwoordde. Zijn algemene boodschap was: de Brexit is hoogstwaarschijnlijk onvermijdelijk, maar de uitermate goede relatie tussen Nederland en Groot Brittannië zal zeker in stand blijven. Sterker nog: de investeringen uit andere Europese landen in Groot Brittannië dalen, maar de Nederlandse stijgen.

Groningen Digitaal!

Yvonne den Burger Nieuws

Groningen Digitaal! 

Op 8 mei  werd de lunchbijeenkomst  ‘Groningen Digitaal’  georganiseerd door een aantal Handelaren die werkzaam zijn in de Digitale Industrie,  waaronder  ons lid Marco de Jong(foto) Marco nam ons mee in de spectaculaire ontwikkelingen op  het gebied van de digitalisering inonze regio. De laatste ontwikkelingen zijn  met  recht spectaculair te noemen en hebben een grote stuwende werking op de economische groei in Noord-Nederland en de stad Groningen in het bijzonder.Vele nieuwe projecten en initiatieven passeerden de revue. Waarbij opvalt dat veel van deze initiatieven worden genomen door ondernemers die, vanuit hun betrokkenheid, gas geven op dit onderwerp.  De lunchbijeenkomst vond  plaats in Kasteel.gro aan de Melkweg  in Groningen wat tevens een mooie gelegenheid was om deze werkplaats voor Digitaal Vakmanschap te bezoeken.  
De lunchbijeenkomst werd bezocht door 50 leden.

Van de voorzitter!

Yvonne den Burger Nieuws

Mijn laatste bijdrage sloot ik af met de woorden: “er zijn plannen en er is en ambitie om naast – zeker niet in de plaats van – de sociëteitsgedachte meer inhoud in de Vereeniging terug te brengen.” Inmiddels kijken we terug op twee zeer geslaagde evenementen (de Groningen Digitaal Lunch en de Brexit Breakfast) en een goede inhoudelijke discussie tijdens de ledenvergadering. Verder is het bestuur in overleg met VNO-NCW MKB Noord, A37 (Drenthe) en Club Diplomatique (Friesland) om politiek Nederland warm te maken voor de Lelylijn. Want een snellere verbinding van Noord Nederland met de Randstad is een voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en daar willen we ons met leden die zich bij dat onderwerp betrokken voelen dan ook hard voor maken. De plannen en de ambitie worden omgezet in daden.

Intern zijn we vooral aan de slag met de communicatie. De nieuwe website met de digitale Tussentijds draait goed (maar tips en opmerkingen zijn natuurlijk welkom) en de volgende stap wordt digitale facturering. Zo hopen we de penningmeester en het secretariaat te ontlasten, want het handmatig herinneringen versturen en koppelen van betalingen door onbekende vennootschappen aan wie weet welk lid is zeker geen sinecure.

Maar voor nu wens ik iedereen een prachtige zomer en graag tot ziens bij de aftrap van het volgende seizoen: het Handelaren Golftoernooi op 6 september.

 

 

Maak kennis met Arend Jan Rozema

Yvonne den Burger Nieuws

Het bestuur verwelkomt Arend-Jan Rozema, directeur van Amasus Shipping en wenst 
hem een fijne en inspirerende tijd toe bij de Vereeniging van Handelaren.
Ga naar de ledenpagina als u meer wilt weten wie Arend Jan Rozema is.